Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Giới thiệu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tổ chức bộ máy

14-06-2021 00:40

 

 

 CHỦ NHIỆM, CÁC PHÓ CHỦ NHIỆM

NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

 

 

   

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng 

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,   

 

 

 

 

Đồng chí Trần Thanh Hải,  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực

 

 

 

Đồng chí Triệu Quang Quý,  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra 

 

 

 

 Đồng chí Đồng chí Lương Văn Toán,  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

 

 

 CÁC ỦY VIÊN NHIỆM KỲ 2020-2025

 

 

Đồng chí Dương Công Tuấn, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, kiêm Trưởng phòng Tổng hợp

 

 

 

Đồng chí Đoàn Thị Thuỷ, Ủy viên, Ủy ban Kiểm tra

 

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban kiểm tra 

 

 

 

Đồng chí Long Thị Thắng, Ủy viên Ủy ban kiểm tra 

 

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Chuyên, Ủy viên Ủy ban kiểm tra  kiêm Trưởng phòng NV I

 


 

  PHÒNG TỔNG HỢP

 

 

 

Đồng chí Lương Văn Thuận, Phó Trưởng phòng

 

Đồng chí Hoàng Hồng Lặng, Phó Trưởng phòng

 

Đồng chí Ngô Ngọc Ánh , Kiểm tra viên

 

Đồng chí Hứa Thị Lân, Chuyên viên

 


   

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ I

 

 

Đồng chí Chu Tam Thức, Phó Trưởng phòng

 

 

Đồng chí Hoàng Quang Vịnh, Kiểm tra viên

 

 Đồng chí Hoàng Thị Kim, Kiểm tra viên chính

 

 


 

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ II

 

 

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Trưởng phòng

 

 


   Đồng chí Vi Thuý Hoa,Phó Trưởng phòng

 

 

 


    Đồng chí Chu Đức Phan, Kiểm tra viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan