Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Giới thiệu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các phòng thuộc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn

14-06-2021 00:38

 QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các phòng
thuộc cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
----------------
         
     Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
 
     Căn cứ Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy;
 
     Căn cứ Quy định số05-QĐi/TU, ngày 25/12/2018của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;         
     Căn cứ Quy chế làm việc của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
     Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc như sau:
Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ
          1- Phòng Tổng hợp
          1.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện
a) Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ và hằng năm theo quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng Quy chế làm việc, kế hoạch công tác của UBKT Tỉnh ủy.
b) Chuẩn bị các đề án về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
c) Tham mưu xây dựng các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, quy trình, kết luận, kế hoạch, thông báo, báo cáo...và các văn bản khác của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.
d) Tham gia thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định tại Điều 30 và Điều 32, Điều lệ Đảng theo địa bàn được phân công phụ trách. Nghiên cứu, đề xuất UBKT Tỉnh ủy thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng theo Quy định của Đảng và Nhà nước.
đ) Tham mưu tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy.
e) Tổng hợp chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh hằng năm trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi thực hiện nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.
g) Tham mưu cho UBKT Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; thực hiện thông tin tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng.
h) Tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của UBKT Tỉnh ủy và cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
i) Tham mưu giúp UBKT Tỉnh ủy thực hiện công tác thống kê, tổng hợp báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm, giữa nhiệm kỳ, cuối nhiệm kỳ) và đột xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo quy định; xây dựng các văn bản, báo cáo (định kỳ hoặc đột xuất) của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
k) Giúp UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận, quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để phục vụ công tác giám sát và thẩm tra, xác minh theo quy định.
l) Theo dõi, quản lý hồ sơ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định.
m) Giúp cơ quan UBKT Tỉnh ủy xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan. Tham mưu giúp Thường trực cơ quan UBKT Tỉnh ủy trong công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy; công tác thi đua, khen thưởng của Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh. Quản lý hồ sơ cán bộ và bản kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ diện cơ quan quản lý.
n) Giúp cơ quan UBKT Tỉnh ủy triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình công tác của UBKT Tỉnh ủy, cơ quan UBKT Tỉnh ủy; quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Đảng, Nhà nước và Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
1.2- Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát
a) Chủ trì tham mưu cho cơ quan UBKT Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.
b) Hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp huyện và tương đương thực hiện thống kê, tổng hợp công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo quy định.
           1.3- Thẩm định, thẩm tra
Tham mưu giúp cơ quan UBKT Tỉnh ủy thẩm định đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng khi có yêu cầu.
1.4- Phối hợp
a) Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ tham mưu cho cơ quan UBKT Tỉnh ủy, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo Điều 30; tham mưu cho UBKT Tỉnh ủy, cơ quan UBKT Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo Điều 32 Điều lệ Đảng; tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, đề nghị của công dân, đảng viên.
b) Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ tham mưu cho cơ quan UBKT Tỉnh ủy xây dựng, theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với các cơ quan có liên quan.
c) Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ tham mưu cho cơ quan UBKT Tỉnh ủy trong công tác cán bộ theo quy định về phân cấp quản lý; tham gia ý kiến đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng theo phân cấp quản lý.
d) Phối hợp, tham mưu, đề xuất bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất kỹ thuật, công tác hành chính, văn thư lưu trữ phục vụ công tác của UBKT Tỉnh ủy và cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
1.5- Quản lý cán bộ, tài sản thuộc phòng quản lý .
          1.6- Được UBKT Tỉnh ủy quyết định phân công phụ trách nhiệm vụ tại các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy theo địa bàn.
1.7- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBKT Tỉnh ủy, Thường trực UBKT Tỉnh ủy và lãnh đạo cơ quan UBKT Tỉnh ủy giao.
          2- Phòng Nghiệp vụ I: Thực hiện nhiệm vụ theo địa bàn, đơn vị được cơ quan UBKT Tỉnh ủy phân công.
          2.1- Tham mưu cho UBKT Tỉnh ủy, cơ quan UBKT Tỉnh ủy, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo Điều 30 Điều lệ Đảng tại các địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách.
          Trường hợp cán bộ, công chức được phân công tham gia là thành viên, thư ký các đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nhiệm vụ: thẩm định dự thảo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành; hướng dẫn, đôn đốc lập hồ sơ các đoàn kiểm tra, giám sát mà mình là thành viên.
2.2- Tham mưu cho UBKT Tỉnh ủy, cơ quan UBKT Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng tại địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách:
a) Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định.
b) Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
c) Giám sát tổ chức đảng cấp dưới và cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý theo quy định.
d) Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, xử lý theo quy định.
đ) Tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận, đề xuất xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thuộc địa bàn, đơn vị được phân công.
e) Kiểm tra tài chính Đảng của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.
2.3- Giúp cơ quan UBKT Tỉnh ủy hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc và các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cùng cấp.
2.4- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ giúp cơ quan UBKT Tỉnh ủy:
a) Đôn đốc, theo dõi thực hiện Quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với các cơ quan có liên quan; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
b) Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng;tiếp đảng viên, công dân,tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, đề nghị của công dân, đảng viên.
c) Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham mưu cho Ủy ban tham gia ý kiến về các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan chức năng đề nghị theo phân cấp quản lý.
d) Phối hợp, nghiên cứu, xây dựng các đề án về công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban và Đảng bộ tỉnh.
2.5- Quản lý cán bộ, tài sản thuộc phòng quản lý.
2.6- Báo cáo kết quả công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm của phòng và báo cáo kết quả giám sát thường xuyên theo địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách với lãnh đạo cơ quan UBKT Tỉnh ủy theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo cơ quan UBKT Tỉnh ủy giao.
          3- Phòng Nghiệp vụ II: Thực hiện nhiệm vụ theo địa bàn, đơn vị được cơ quan UBKT Tỉnh ủy phân công.
          3.1- Tham mưu cho UBKT Tỉnh ủy, cơ quan UBKT Tỉnh ủy, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo Điều 30 Điều lệ Đảng tại các địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách.
          Trường hợp cán bộ, công chức được phân công tham gia là thành viên, thư ký các đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nhiệm vụ: thẩm định dự thảo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành; hướng dẫn, đôn đốc lập hồ sơ các đoàn kiểm tra, giám sát mà mình là thành viên.
3.2- Tham mưu cho UBKT Tỉnh ủy, cơ quan UBKT Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng tại địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách:
a) Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định.
b) Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
c) Giám sát tổ chức đảng cấp dưới và cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý theo quy định.
d) Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, xử lý theo quy định.
đ) Tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận, đề xuất xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thuộc địa bàn, đơn vị được phân công.
e) Kiểm tra tài chính Đảng của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.
3.3- Giúp cơ quan UBKT Tỉnh ủy hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc và các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cùng cấp.
3.4- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ giúp cơ quan UBKT Tỉnh ủy:
a) Đôn đốc, theo dõi thực hiện Quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với các cơ quan có liên quan; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
b) Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng;tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, đề nghị của công dân, đảng viên.
c) Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham mưu cho Ủy ban tham gia ý kiến về các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan chức năng đề nghị theo phân cấp quản lý.
d) Phối hợp, nghiên cứu, xây dựng các đề án về công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban và Đảng bộ tỉnh.
3.5- Quản lý cán bộ, tài sản thuộc phòng quản lý.
3.6- Báo cáo kết quả công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm của phòng và báo cáo kết quả giám sát thường xuyên theo địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách với lãnh đạo cơ quan UBKT Tỉnh ủy theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo cơ quan UBKT Tỉnh ủy giao.
Điều 2.Biên chế của các phòng thuộc cơ quan UBKT Tỉnh ủy được bố trí phù hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và nằm trong tổng biên chế được giao của cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Căn cứ vào tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn, lãnh đạo cơ quan UBKT Tỉnh ủy phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các phòng thuộc cơ quan UBKT Tỉnh ủy cho phù hợp.
 
Điều 3. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành kèm theo Quyết định số 181-QĐ/UBKTTU, ngày 04/5/2018 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ .
Điều 4. Tổ chức thực hiện
          1- Trưởng các phòng nghiệp vụ, tổng hợp và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.
          2- Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có nội dung nào chưa phù hợp hoặc phát sinh sẽ được xem xét, chỉnh sửa, bổ sung./.

Tin liên quan