Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Số ký hiệu
Ngày ban hành (từ ngày) Ngày ban hành (đến ngày)
Loại văn bản Lĩnh vực
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

17 kết quả được tìm thấy

Hướng dẫn 25-HD/BCDTW

1
Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực Ngày ban hành: 01/08/2022
Ngày hiệu lực: 01/08/2022
Xem chi tiết

Quy định 69-QĐ/TW 2022

2
Quy định kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Ngày ban hành: 06/07/2022
Ngày hiệu lực: 06/07/2022
Xem chi tiết

Quyết định Số 354-QD/UBKTTW

3
Quyết định ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng Ngày ban hành: 22/12/2021
Ngày hiệu lực: 22/12/2021
Xem chi tiết

Quyết định Số 505-QD/UBKTTW

4
Quyết định ban hành Quy định tiêu chuấn, chức danh và bố nhiệm ngạch Kiếm tra Đảng Ngày ban hành: 22/12/2021
Ngày hiệu lực: 22/12/2021
Xem chi tiết

Quy định 24-QĐ/TW

5
Quy định về thi hành Điều lệ Đảng Ngày ban hành: 30/07/2021
Ngày hiệu lực: 30/07/2021
Xem chi tiết

Quy định 22-QĐ/TW

6
Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Ngày ban hành: 28/07/2021
Ngày hiệu lực: 28/07/2021
Xem chi tiết

Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW

7
Về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp Ngày ban hành: 02/12/2020
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Hướng dẫn 08-HD/UBKTTW

8
Công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tói Đại hội đại biểu toàn quốc lần thử XIII của Đảng Ngày ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quy định 195-QĐ/TW

9
Về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Ngày ban hành: 18/06/2019
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW

10
Thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm Ngày ban hành: 18/12/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết