Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Số ký hiệu
Ngày ban hành (từ ngày) Ngày ban hành (đến ngày)
Loại văn bản Lĩnh vực
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

20 kết quả được tìm thấy

Quy định 1753-QĐ/TU

1
Về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý Ngày ban hành: 21/05/2019
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quy định 1754-QĐ/TU

2
Về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý Ngày ban hành: 21/05/2019
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 1726-QĐ/TU

3
Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ngày ban hành: 26/04/2019
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 1727-QĐ/TU

4
Quyết định ban hành Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ngày ban hành: 26/04/2019
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 1172-QĐ/TU

5
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng Ngày ban hành: 19/03/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 1171-QĐ/TU

6
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng Ngày ban hành: 19/03/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 1164-QĐ/TU

7
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng Ngày ban hành: 19/03/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 1167-QĐ/TU

8
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng Ngày ban hành: 19/03/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 1165-QĐ/TU

9
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng Ngày ban hành: 19/03/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 1168-QĐ/TU

10
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng Ngày ban hành: 19/03/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết