Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Số ký hiệu
Ngày ban hành (từ ngày) Ngày ban hành (đến ngày)
Loại văn bản Lĩnh vực
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

14 kết quả được tìm thấy

Quyết định 228-QĐ/UBKTTU

1
Quyết định ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ngày ban hành: 08/08/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 228-QĐ/UBKTTU

2
Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên Ngày ban hành: 08/08/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 228-QĐ/UBKTTU

3
Quy trình giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý Ngày ban hành: 08/08/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 228-QĐ/UBKTTU

4
Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy Ngày ban hành: 08/08/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 228-QĐ/UBKTTU

5
Quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm Ngày ban hành: 08/08/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 228-QĐ/UBKTTU

6
Quy trình kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới Ngày ban hành: 08/08/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 228-QĐ/UBKTTU

7
Quy trình kiểm tra tài chính đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan tài chính đảng ở Tỉnh ủy Ngày ban hành: 08/08/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 228-QĐ/UBKTTU

8
Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm Ngày ban hành: 08/08/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 228-QĐ/UBKTTU

9
Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Ngày ban hành: 08/08/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết

Quyết định 228-QĐ/UBKTTU

10
Quy trình kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng Ngày ban hành: 08/08/2018
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết