Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

14-06-2021


Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 1726.pdf

Văn bản liên quan