Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Thảo luận, thống nhất lịch kiểm tra, phân công nhiệm vụ thành viên đoàn, đề cương gợi ý báo cáo giải trình của đối tượng được kiểm tra.

14-06-2021


Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 ok_GM họp Doan kiem tra.pdf

Văn bản liên quan