Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Xem xét dự thảo các văn bản trình kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 4/2021 (dự thảo Nghị quyết, Tờ trình; Báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tiếp thu ý kiến ….).

14-06-2021


Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 GM họp ủy ban ky thứ 6-2021__.pdf

Văn bản liên quan