Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Xem xét góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo (Có dự thảo Nghị quyết gửi kèm theo).

14-06-2021


Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 GM họp ủy ban ky thứ 5-2021___.pdf

Văn bản liên quan