Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Xem xét báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh; dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.

14-06-2021


Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 GM- 18 họp ủy ban ky thứ 7-2021.signed.pdf

Văn bản liên quan