Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Phân công cán bộ, công chức tiếp đảng viên, công dân năm 2021

14-06-2021


Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Thông báo phân công tiếp đảng viên, công dân.pdf

Văn bản liên quan