Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

15-06-2021


Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 2. QDTU QC giua UBKT voi Ban Tuyen giao TU.pdf

Văn bản liên quan