Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Tin trong tỉnh

Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Quyết định Giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng

06-10-2022 08:59

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022, ngày 19/9/2022 tại Huyện ủy Hữu Lũng, Đoàn Giám sát số 1046 do đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã triển khai Quyết định giám sát chuyên đề đối với BTV Huyện ủy Hữu Lũng và 05 cá nhân.

      Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022, ngày 19/9/2022 tại Huyện ủy Hữu Lũng, Đoàn Giám sát số 1046 do đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã triển khai Quyết định giám sát chuyên đề đối với BTV Huyện ủy Hữu Lũng và 05 cá nhân.

     Nội dung giám sát: Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII; công tác quán triệt, học tập và thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương.
     Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy Hữu Lũng, đại diện 02 Đảng ủy trực thuộc huyện được giám sát và các thành viên đoàn giám sát. 

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hiểu tại Hội nghị

     Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Quang Hội đã quán triệt mục đích, yêu cầu của việc giám sát nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của tập thể, trách nhiệm của cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được giám sát; Đề nghị BTV Huyện ủy Hữu Lũng và các cá nhân được được giám sát chỉ đạo, xây dựng và hướng dẫn các Đảng ủy trực thuộc xây dựng báo cáo tự giám sát, cung cấp các tài liệu liên quan cho Đoàn giám sát đảm bảo theo quy định.
     Theo kế hoạch, đoàn giám sát sẽ kết thúc việc giám sát vào cuối tháng 10 năm 2022.        
Vi Thúy Hoa - UBKT Tỉnh ủy              

Tin liên quan