Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Tin trong tỉnh

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2022 đối với cơ quan Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn

11-10-2022 08:23

Sáng ngày 30/9/2022, Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 29/KH-HĐTĐKT ngày 15/6/2022 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 do đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2022 đối với cơ quan Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn.

     Sáng ngày 30/9/2022, Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 29/KH-HĐTĐKT ngày 15/6/2022 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 do đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2022 đối với cơ quan Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn.
      Qua kiểm tra cho thấy trong năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan Cục Thống kê tỉnh đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng đảm bảo nghiêm túc các quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng; thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng và Hội đồng sáng kiến theo quy định. Đã phát động các phong trào thi đua thường xuyên và hưởng ứng các phong trào thi đua chuyên đề do UBND tỉnh phát động để hoàn thành sớm các nhiệm vụ chính trị trong năm, tiến hành trình tự khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân kịp thời động viên và tạo động lực cho cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đơn vị đã thực hiện tốt việc đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua hằng năm. Trên cơ sở kết quả tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề Hội đồng thi đua, khen thưởng của đơn vị đã tổ chức xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân theo quy định.
 

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,  Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

     Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Hội đồng Thi đua khen thưởng Cục Thống kê tỉnh đã giải trình, làm rõ thêm một số tồn tại hạn chế như: Việc tổ chức, hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng chưa được thể hiện bằng văn bản do đó chất lượng tổ chức phong trào và thực hiện công tác khen thưởng hiệu quả chưa cao; chưa có phong trào thi đua riêng của đơn vị hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó, bấp bách cần giải quyết; việc xác định tiêu chí điển hình chưa được cụ thể, chưa có giải pháp bồi dưỡng nhân tố có tiềm năng để trở thành điển hình tiên tiến.  
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thị Loan ghi nhận sự chủ động, nỗ lực và kết quả đạt được trong thực hiện công tác thi đua - khen thưởng của Cục Thống kê tỉnh. Để phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, trong thời gian tới Cục Thống kê tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ:
     Một là, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, đây là cơ sở quan trọng để Hội đồng thi đua khen thưởng làm việc hiệu quả, đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng trong việc tham mưu, tổ chức phong trào thi đua, phát hiện, xét khen thưởng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
      Hai là, tiếp tục phát huy vai trò đơn vị Trưởng cụm thi đua, tổ chức các hoạt động của cụm theo đúng Hướng dẫn của cấp trên; triển khai chấm điểm thi đua các đơn vị trong cụm, tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh năm 2022 và trình khen thưởng theo quy định

      Ba là, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề, nòng cốt như: thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hoá công sở”; phong trào thi đua Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 và các phong trào thi đua do ngành dọc phát động.
 
     Bốn là, tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Đẩy mạnh tuyên truyền tôn vinh gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa.
 
      Đoàn Kiểm tra cũng ghi nhận các ý kiến, đề xuất của Cục Thống kê tỉnh về tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng cho các đối tượng công chức kiêm nhiệm ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 

   Ngô Ngọc Ánh - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tin liên quan