Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Nghiên cứu, trao đổi

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LẠNG SƠN NÂNG CAO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

29-07-2022 09:38

Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng; kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo, là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành.

          Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng; kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo, là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh, Chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 04 tổ chức đảng và 15 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (tăng 02 tổ chức và 09 đảng viên so với năm 2020), trong đó có 03 cấp ủy viên cùng cấp; giám sát chuyên đề 06 tổ chức và 21 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (tăng 01 tổ chức và 07 đảng viên so với năm 2020), trong đó có 06 cấp ủy viên cùng cấp, thực hiện hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thực hiện đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định. Điểm nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 05/8/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm giai đoạn 2021 - 2025. Cuối tháng 12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình giám sát của Ban Chấp hành; ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó đã đề ra chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể đó là:      

          - Công tác kiểm tra: Kiểm tra 04 tổ chức đảng và 15 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu tổ chức triểm khai thực hiện Luật đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013; nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các văn bản có liên quan quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường  công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo; công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…

Giám sát chuyên đề: Giám sát 09 tổ chức đảng và 33 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; nội dung giám sát đã được mở rộng hơn, tập trung giám sát các lĩnh vực về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng mới được ban hành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; giám sát việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 05/8/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường  công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 129-NQ/TU, ngày 24/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2030; công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh...
 
Đ/c Đoàn Thị Loan, Ủy viên BTV Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy triển khai Quyết định Kiểm tra tại BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh 
 
          Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn 02 Đoàn giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và 07 đồng chí cấp ủy viên trong đó: Cấp ủy viên cùng cấp 02, cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp 05. Giao đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát chuyên đề đối với 01 tổ đảng và 05 đồng chí cấp ủy viên trong đó: Cấp ủy viên cùng cấp 01, cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp 04 và giao đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trường Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 01 tổ chức đảng và 03 cá nhân.
          Đến tháng 5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập 02 đoàn kiểm tra, 04 đoàn giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; Ban hành Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên.
          Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng tổ chức đảng tron sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.   
 
Lương Văn Toán - UBKT Tỉnh ủy      

Tin liên quan