Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Nghiên cứu, trao đổi

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương - Nhận diện và giải pháp

 Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương là lực lượng nòng cốt, trực tiếp quyết định đến kết quả tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị; là lực lượng nòng cốt lãnh đạo, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị nơi đây tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; là trung tâm đoàn kết trong toàn đảng bộ và nhân dân; là nguồn bổ sung cán bộ cho cấp Trung ương; là cầu nối giữa cấp Trung ương với cấp địa phương, đơn vị, cơ sở.

Trách nhiệm nêu gương của ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương là nghĩa vụ, bổn phận gương mẫu, đi đầu, là tấm gương sáng cho người khác noi theo, nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, về ý thức tổ chức kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong đời sống hằng ngày và chịu trách nhiệm khi vi phạm hoặc để xảy ra vi phạm với ý thức tự giác cao nhất. 

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của ủy viên ban thường vụ tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương là toàn bộ hoạt động gương mẫu, tự giác của từng uỷ viên để hiện thực hóa các nội dung trách nhiệm nêu gương. Đây là yêu cầu, nhiệm vụ bắt buộc đối với các uỷ viên để cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị nơi đây ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng. 

Nội dung chủ yếu thực hiện trách nhiệm nêu gương:

Một là, các hoạt động nêu gương về phẩm chất chính trị: Gương mẫu kiên định và thực hiện đường lối đổi mới và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Gương mẫu nắm vững, tuyên truyền, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị. Gương mẫu tuyên truyền, tự giác chấp hành và cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

Hai là, các hoạt động về đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác: Gương mẫu thực hành và giữ gìn chuẩn mực đạo đức cách mạng, tự giác, nghiêm túc thực hành đạo đức của người cộng sản và đạo đức công chức, công vụ do địa phương, cơ quan, đơn vị ban hành, thực sự là tấm gương để người khác noi theo. Nêu gương trong việc thực hành và giữ gìn lối sống giản dị, tiết kiệm, văn minh, tiến bộ. Gương mẫu trong thực hành phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sáng tạo. Gương mẫu về trong tác phong công tác gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, lắng nghe và thấu hiểu nhân dân, chủ động đối thoại với nhân dân, thực hiện nghiêm quy chế tiếp dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. 

Ba là, thực hiện trách nhiệm nêu gương về ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức pháp luật và thực hiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng: Thực hiện trách nhiệm nêu gương về ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức với ý thức tự giác cao và sự nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, có nhiều lợi ích, bỏ việc khó, ít lợi ích; gương mẫu, tự giác chấp hành các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị nơi công tác và địa phương nơi cư trú, đặc biệt thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy và chính quyền; gương mẫu thực hiện các quy chế, quy định về kê khai và công khai tài sản thu nhập đúng, đủ, kịp thời theo quy định; báo cáo đầy đủ, trung thực với cấp trên; cung cấp thông tin chính xác, khách quan.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương về ý thức pháp luật; nêu gương về chấp hành và thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, gương mẫu, tự nguyện, tự giác thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung cụ thể của từng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Tin liên quan