Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Nghiên cứu, trao đổi

Ủy ban Kiểm tra cần thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy

Nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy Lạng Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời ban hành các văn bản trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

 Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy; tham mưu sửa đổi, bổ sung ban hành 15 Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các Đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; các Quy trình kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy; Quy định về giải quyết tố cáo; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản thu nhập đối với cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý... với 64 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; 2 chương trình toàn khóa và 10 chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. Tham mưu đưa nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm vào Nghị quyết nhóm nhiệm vụ trọng tâm của BTV Tỉnh ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Các văn bản trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát luôn bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021 của Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Từ việc làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát nên các cuộc kiểm tra giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp được nâng lên rõ rệt. Điển hình, năm 2020 diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn của UBKT Trung ương về chuẩn bị nhân sự UBKT các cấp và công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn, thư tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội kịp thời, góp phần vào thành công đại hội đảng các cấp. Hằng năm, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy chế làm việc của cấp ủy; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy được tăng cường, chú trọng. UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện chương trình kiểm tra của cấp ủy cùng cấp; triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Chủ động tham mưu đăng ký nhiệm vụ trọng tâm nội dung về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, được dư luận quan tâm như công tác quản lý đất đai, tài chính, công tác cán bộ…Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và trong đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn những vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần giữ vững ổn định ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 3.116 tổ chức đảng và 3.497 đảng viên; trong đó BTV Tỉnh ủy kiểm tra 25 tổ chức đảng và 71 đảng viên (có 1 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 18 Tỉnh ủy viên, 42 huyện ủy viên, 10 đảng ủy viên); giám sát chuyên đề 1.518 tổ chức đảng và 2.232 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 3.847 tổ chức đảng và 429 đảng viên; giám sát chuyên đề 1.090 tổ chức và 1.296 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 180 tổ chức đảng và 324 đảng viên (trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 8 tổ chức và 25 cấp ủy viên các cấp là cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý); kết luận 79 tổ chức đảng và 244 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 123 đảng viên. Đảng bộ có 5 tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật bằng các hình thức: Khiển trách 4, cảnh cáo 1 tổ chức đảng; và 1.080 đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng các hình thức: Khiển trách 709, cảnh cáo 160, cách chức 18, khai trừ 193 đảng viên.

Tin liên quan