Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy
Sự cần thiết ban hành và một số điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

26/08/2022 16:09

Ngày 06/7/2022, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LẠNG SƠN NÂNG CAO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

29/07/2022 09:38

Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng; kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo, là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành.

Hậu quả từ việc không thực hiện nghiêm túc quy chế

15/01/2022 08:18

Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB & XH) Gia Lai có 72 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc: Qua công tác nắm tình hình, đơn thư, dư luận, cuối tháng 3-2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015- 2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ...

Hội thảo khoa học trực tuyến cấp bộ về xử lý hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

23/08/2021 09:11

Ngày 12/8/2021 Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra đã tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến cấp Bộ các Đề tài khoa học về “Xử lý hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ” qua ứng dụng Zoom.

CÔNG TÁC KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM, GÓP PHẦN QUAN TRỌNG NÂNG CAO NĂNG LỰC, SỨC CHIẾN ĐẦU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

10/08/2021 09:40

Từ tổng kết thực tiễn trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng và nghiên cứu lý luận, Đảng ta đã khẳng định: “Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng”, do đó “Lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không có kiểm tra, thì coi như không có lãnh đạo”...

Một đảng, tại sao không?

20/07/2021 10:54

Một đảng, nếu như làm tốt, lắng nghe ý kiến phản biện tích cực của người dân, của doanh nhân, của các nhà khoa học, chuyên gia để lấy quyền lợi, lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân là tối thượng thì tại sao không? Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu bài viết "Một đảng, tại sao không?" của doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc - Việt kiều tại Ca-na-đa.

Vi phạm của đảng viên: Nhìn từ góc độ quản lý của tổ chức đảng - Kỳ 2

14/06/2021 03:58

Kỳ 2: Chấn chỉnh hoạt động để giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương - Nhận diện và giải pháp

Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương là lực lượng nòng cốt, trực tiếp quyết định đến kết quả tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị;

Ủy ban Kiểm tra cần thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy

Nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy Lạng Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời ban hành các văn bản trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng