Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lộc thông báo kết luận giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

17-03-2023 14:37

      Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lộc năm 2023. Ngày 07/3/2023, tại Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ do đồng chí Nguyễn Văn Đông, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng Đoàn đã tiến hành thông báo kết luận giám sát chuyên đề với nội dung giám sát về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; quy chế làm việc của Chi bộ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, năm 2021, 2022 của chi bộ và việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/HU, ngày 31/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 

Quang cảnh Hội nghị 

     Theo Thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chi bộ đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai xây dựng, ban hành chương trình hành động và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đạt được những kết quả quan trọng. Kịp thời ban hành Quy chế làm việc của chi bộ, nhiệm kỳ 2020 -2025 và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã đề ra. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên toàn khóa, năm và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra. Chi bộ đã tổ chức xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/HU, ngày 31/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
      Bên cạnh kết quả đạt được chi bộ còn có hạn chế đó là: Quy chế làm việc của chi bộ chưa đảm bảo về bố cục, nội dung theo quy định; sổ ghi biên bản diễn biến một số cuộc họp chi bộ ghi chép chưa được đảm bảo. Hệ thống hồ sơ kiểm tra đối với đảng viên của chi bộ chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/HU chưa bao quát toàn diện về công tác lãnh đạo chỉ đạo giáo dục đào tạo trên địa bàn  huyện.
 Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Văn Đông, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đề nghị Chi bộ phát huy những ưu điểm đã đạt được, nghiêm túc khắc phục hạn chế và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
     Một là, Lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
     Hai là, Lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của chi bộ và tổ chức thực hiện tốt quy chế đề ra; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.
     Ba là, Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát đề ra.
 
     Bốn là, Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phương án phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/HU, ngày 31/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 
 
 
Lã Tuấn Nam – UBKT Huyện ủy Cao Lộc
 
 
 

Tin liên quan