Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

UBKT HUYỆN ỦY ĐÌNH LẬP THÁO GỠ NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỜNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LẬT ĐẢNG TẠI CƠ SỞ

23-10-2021 08:06

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy cơ sở về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kịp thời nắm tình hình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát; UBKT Huyện ủy Đình Lập ban hành công văn số 47 -CV/UBKTHU, ngày 06 tháng 9 năm 2021 về việc kiểm tra tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.

          Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy cơ sở về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kịp thời nắm tình hình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát; UBKT Huyện ủy Đình Lập ban hành công văn số 47 -CV/UBKTHU, ngày 06 tháng 9 năm 2021 về việc kiểm tra tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. Theo đó từ ngày 14/9 đến 30/9/2021, UBKT Huyện ủy đã thành lập 03 Đoàn công tác do đồng chí Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với 13 Đảng ủy, UBKT Đảng ủy trực thuộc. Thành phần gồm Đoàn công tác và các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở.

 

Trong các buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã chỉ ra ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng như: Quy chế làm việc của một số đơn vị có nội dung quy định chưa đúng thẩm quyền; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, 2021 ở một số đơn vị chưa bám sát chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; năm 2021 tiến độ thực hiện chậm so với Chương trình đề ra, còn có đơn vị còn chưa triển triển khai thực hiện; một số đơn vị việc tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chưa đúng quy trình; còn có sự nhầm lẫn giữa nội dung kiểm tra và nội dung giám sát; hồ sơ lưu còn thiếu. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng và đảng viên hạn chế...Đoàn đã định hướng cho Đảng ủy và UBKT Đảng ủy bổ sung Quy chế làm viêc, Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020- 2025 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hướng dẫn cách thức thực hiện một cuộc kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, lưu hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát, việc ban hành hệ thống các văn bản của các cuộc kiểm tra, giám sát... Tại các buổi làm việc Đoàn yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; đặc biệt là tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/07/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/07/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng đảm bảo đúng tiến độ, lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp với từng chi bộ, hoàn thiện, bổ sung và ban hành lại các loại văn bản không phù hợp, không đúng thẩm quyền, không bám sát thực tiễn cơ sở, hồ sơ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, nhất là các đồng chí được phân công chủ trì các tổ kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật phải đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền. Cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức tác phong, lối sống và năng lực thực tiễn.

Qua kết quả làm việc với các cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đình Lập đã cùng Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra vững mạnh, chuyên nghiệp; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ.

                                                                      UBKT Huyện ủy Đình Lập

Tin liên quan