Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Bắc Sơn triển khai Thông báo Kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng uỷ thị trấn Bắc Sơn

17-10-2021 17:03

 

Chiều ngày 08/10/2021, tại Đảng ủy thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, Đoàn kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ do đồng chí Long Xuân Tỉnh, Huyện uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Trưởng đoàn kiểm tra đã tiến hành Thông báo Kết luận của UBKT Huyện ủy, về kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy thị trấn Bắc Sơn. Tham dự hội nghị có các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Bắc Sơn.

 Đồng chí Long Xuân Tỉnh, Huyện uỷ viên,

 Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

 

Theo Thông báo, Đảng ủy thị trấn Bắc Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tương đối tốt công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của Đảng bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn có mặt hạn chế khuyết điểm như: Nhận thức về vai trò, thẩm quyền trong quản lý tài chính Đảng chưa toàn diện; nội dung Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ chưa đầy đủ theo quy định; chế độ bồi dưỡng cho cán bộ còn bất cập; việc quản lý, sử dụng đảng phí có lúc chưa đảm bảo theo quy định; nghiệp vụ tài chính đảng của công chức Kế toán và nhân viên Văn phòng Đảng ủy chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Từ những hạn chế được chỉ ra, đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đề nghị Đảng ủy thị trấn Bắc Sơn cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Trong thời gian tới, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tài chính đảng. Thường xuyên quán triệt tinh thần, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền trong quản lý, điều hành tài chính đảng; thực hiện tốt Luật ngân sách Nhà nước, Luật kế toán, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bổ sung các Quy chế của cấp uỷ đảm bảo điều chỉnh đầy đủ các nội dung về tài chính, tài sản của Đảng; chi trả chế độ bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp uỷ, trích lại đảng phí đúng tỷ lệ cho các chi bộ trực thuộc và định kỳ hằng quý báo cáo tài chính đảng trước hội nghị cấp uỷ theo quy định.

Sau khi nghe Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Thông báo Kết luận. Đồng chí Bùi Huynh Kiên, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn thay mặt Đảng ủy đã tiếp thu toàn bộ nội dung của Thông báo kết luận kiểm tra; trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các tổ chức và cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch, thực hiện việc khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm tra, bảo đảm thực hiện đúng các văn bản quy định, hướng dẫn của Đảng và Nhà Nước.

 

                                                                        Phạm Ngọc Minh -  Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Bắc Sơn

                                        

Tin liên quan