Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Quan thông báo kết luận kiểm tra đối với Đảng ủy xã Tú Xuyên

21-09-2022 14:23

      Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy năm 2022. Ngày 02/8/2022, BTV Huyện ủy Văn Quan đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy xã Tú Xuyên và các đồng chí trong BTV Đảng ủy. Nội dung kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy; việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo.
      Ngày 07/9/2022, Đoàn công tác của BTV Huyện ủy Văn Quan do đồng chí Đỗ Thị Cúc, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành thông báo kết luận kiểm tra đối với tập thể Đảng ủy và cá nhân các đồng chí trong BTV Đảng ủy xã Tú Xuyên.
 
   Toàn cảnh buổi làm việc
     
     Qua kiểm tra cho thấy, tập thể Đảng ủy và cá nhân các đồng chí trong BTV Đảng ủy xã Tú Xuyên đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, BTV Đảng ủy theo dõi, giám sát thường xuyên địa bàn, lĩnh vực phụ trách; kịp thời chỉ đạo ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của cấp ủy và UBKT Đảng ủy; ban hành Quy chế làm việc của UBKT Đảng uỷ xã, nhiệm kỳ 2020 -2025 và chỉ đạo UBKT Đảng ủy thực hiện tốt Quy chế đã đề ra. Chỉ đạo và tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2021 đã kiểm tra được 01 tổ chức đảng; giám sát 01 tổ chức đảng, đạt 100% chương trình đề ra; 8 tháng đầu năm 2022 kiểm tra được 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; giám sát 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên, đạt 50% chương trình đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng uỷ: năm 2021, kiểm tra 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên đạt 100% chương trình đề ra; 8 tháng đầu năm 2022, kiểm tra 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên đạt 50% chương trình đề ra. Sau các cuộc kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã ban hành thông báo kết luận và theo dõi, giám sát việc khắc phục những hạn chế, tồn tại của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát.
      Bên cạnh kết quả đã đạt được, Đảng ủy xã Tú Xuyên còn có một số hạn chế đó là: Chưa chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; việc lập hồ sơ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy chưa đầy đủ theo quy định; Quy chế làm việc của UBKT Đảng uỷ có nội dung chưa đảm bảo, chưa bám sát Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng như quy định về kỷ luật tổ chức đảng chưa đúng thẩm quyền của UBKT Đảng ủy cơ sở, chưa quy định về mối quan hệ công tác giữa UBKT Đảng uỷ với UBKT Huyện uỷ, với Đảng uỷ và BTV Đảng uỷ, với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội xã, với các chi bộ trực thuộc.

     Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Cúc, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời đề nghị tập thể Đảng ủy xã Tú Xuyên và cá nhân các đồng chí trong BTV Đảng ủy tiếp tục phát huy ưu điểm, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

     Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giai đoạn 2021 - 2025.

     Hai là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ viên và người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

     Ba là, Đảng uỷ rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 -2025 đảm bảo bám sát Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và các văn bản có liên quan. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBKT Đảng uỷ.

 Hoàng Thị Anh - UBKT Huyện ủy Văn Quan 

Tin liên quan