Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

UBKT Huyện ủy Văn Lãng kiểm tra việc thực hiện Chương trình Ktra, GS năm 2022 đối với 20 đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy

01-12-2022 11:24

     Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/UBKTHU, ngày 12/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về kiểm tra việc thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2022; Đoàn kiểm tra do đồng chí Hứa Văn Tư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đối với các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy. 

Đồng chí Hứa Văn Tư, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng đoàn phát biểu tại cuộc kiểm tra Đảng ủy xã Tân Tác

      Sau kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã ban hành Thông báo số 59-TB/UBKTHU, ngày 10/11/2022 về kết luận kiểm tra việc thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát đối với các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy năm 2022. Trong 10 tháng đầu năm 2022 đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 26 chi bộ và 62 đảng viên, giám sát chuyên đề 23 chi bộ và 54 đảng viên, xem xét thi hành kỷ luật 04 đảng viên; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra 21 chi bộ và 247 đảng viên (kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 04 chi bộ và 07 đảng viên, kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 17 chi bộ và 240 đảng viên); giám sát chuyên đề 22 chi bộ và 48 đảng viên. Nhìn chung cấp ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định; chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; chú trọng, quan tâm đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, sau các cuộc kiểm tra, giám sát đã kết luận đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát để sửa chữa, khắc phục; một số ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã quan tâm thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên theo Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tinh ủy, sau kiểm tra đã chỉ ra được những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên và đề nghị cấp ủy cùng cấp xử lý kỷ luật đối với những đảng viên có vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật; hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật lưu trữ cơ bản đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn có những mặt hạn chế như: Việc chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của một số ít đảng ủy còn chậm, chưa quyết liệt; một số hồ sơ kiểm tra, giám sát sắp xếp chưa khoa học, chưa đánh số trang văn bản, chưa ghi sổ nhật ký đoàn kiểm tra, giám sát. Một số ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tham mưu cho cấp ủy cùng cấp về công tác kiểm tra, giám sát còn lúng túng về nghiệp vụ, quy trình; thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên còn ít, chưa chủ động nắm tình hình để kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi dấu hiệu vi phạm; nội dung một số cuộc kiểm tra, giám sát còn chung chung, chưa có trọng tâm.
 

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Đảng ủy xã Bắc Hùng

          Để công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới chất lượng, hiệu quả hơn, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đề nghị các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
          Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
          Hai là, thường xuyên kiểm tra, giám sát một cách chủ động, toàn diện và chặt chẽ; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát để chủ động phòng ngừa vi phạm, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
          Ba là, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh quán triệt, triển khai, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ kiểm tra, giám sát hoàn thiện hồ sơ và lưu trữ theo quy định.
 

Nguyễn Thị Huệ - UBKT Huyện ủy Văn Lãng

Tin liên quan