Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Thông báo kết quả giám sát chuyên đề của BTV Thành uỷ đối với ĐU, Bí thư ĐU và Phó Bí thư ĐU-Chủ tịch UBND phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

30-06-2022 22:20

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành uỷ năm 2022. Chiều ngày 26/5/2022, tại Đảng uỷ phường Đông kinh, thành phố Lạng Sơn, đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành uỷ do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng Đoàn đã tiến hành thông báo kết luận giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” đối với Đảng uỷ, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch UBND phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Kinh.

               Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành uỷ năm 2022. Chiều ngày 26/5/2022, tại Đảng uỷ phường Đông kinh, thành phố Lạng Sơn, đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành uỷ do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng Đoàn đã tiến hành thông báo kết luận giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” đối với Đảng uỷ, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch UBND phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Kinh.

          Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị
 

           Theo Thông báo kết quả giám sát, Đảng ủy phường Đông Kinh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được một số kết quả bước đầu trong triển khai các nội dung mô hình “Chính quyền thân thiện”; thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai qua nhiều hình thức; công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai nhanh chóng và hiệu quả; thực hiện dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện văn minh, văn hóa công sở và quy tắc ứng xử hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, vì nhân dân phục vụ.

          Trong thời gian ngắn, việc triển khai thực hiện, mô hình “Chính quyền thân thiện” đã tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức, phong cách làm việc, phục vụ nhân dân trong mỗi cán bộ, công chức, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nâng lên, được người dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao. Mô hình “Chính quyền thân thiện” đã khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ công chức phường, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng bộ máy chính quyền cởi mở, thân thiện trong mắt người dân.

           Bên cạnh kết quả đạt được Đảng uỷ còn có hạn chế, khuyết điểm đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” có việc chưa rõ nét; chưa tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với việc triển khai thực hiện mô hình. Việc triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo mô hình “Chính quyền thân thiện” có lúc còn lúng túng, chưa đảm bảo thực hiện được tất cả các nội dung; tỷ lệ người dân đến giao dịch sử dụng các ứng dụng CNTT và dịch vụ công mức độ 3, 4 còn thấp. Việc thực hiện trao giấy chứng nhận kết hôn; phiếu khảo sát; gửiThư cảm ơn”, “Thư chúc mừng”, Thư chia buồn”  có lúc chưa kịp thời.

            Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đề nghị Đảng uỷ phát huy những ưu điểm đã đạt được, nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

            Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan và các thành viên Ban Chỉ đạo cơ sở trong việc triển khai thực hiện mô hình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân về công tác dân vận của chính quyền, Quy chế dân chủ ở cơ sở, về mục đích, ý nghĩa của mô hình “Chính quyền thân thiện” bằng nhiều hình thức.

          Hai là, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động tiếp công dân tại bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả”, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền Nhân dân sử dụng các ứng dụng CNTT và dịch vụ công mức độ 3, 4; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc sơ kết, tổng kết và chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân và giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định.

          Ba là, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ thục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; quan tâm kiện toàn Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”, rà soát, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động theo đúng quy định.

          Bốn là, quan tâm củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; rà soát sổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của Đảng ủy, UBND; kịp thời tuyên truyền, phổ biến, công khai những việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ dân phố; Ban Thanh tra nhân dân; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

         Năm là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về văn minh, văn hóa công sở và quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng, phong cách dân chủ, gần gũi, nhẹ nhàng, lịch sự khi giao tiếp với nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân./. 

Nguyễn Thị Hồng Thuý - Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ

Tin liên quan