Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lộc Thông báo kết luận giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Trường THPT Đồng Đăng

15-08-2022 08:57

             Thực hiện Quy trình kiểm tra, giám sát, sáng ngày 08/8/2022, tại Chi bộ Trường THPT Đồng Đăng, Đoàn công tác của Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ Cao Lộc do đồng chí Nghiêm Thị Bạch Tuyết, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ làm Trưởng Đoàn đã tiến hành thông báo kết luận giám sát chuyên đề đối với tập thể Chi bộ và đồng chí Vũ Sơn Hải, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Đăng. Nội dung giám sát về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; quy chế làm việc của Chi bộ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, năm 2021, 2022.

         Toàn cảnh buổi làm việc

         Theo Thông báo kết luận giám sát, Chi bộ Trường THPT Đồng Đăng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Chi bộ; ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản bảo đảm theo quy định của Đảng. Chi bộ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế đã đề ra, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; trong công tác lãnh đạo, điều hành; phân công nhiệm vụ rõ ràng, các đảng viên được thảo luận, phát biểu ý kiến đối với các nội dung công việc của chi bộ. Kết quả: Từ tháng 06/2020 đến tháng 12/2021, Chi bộ tổ chức sinh hoạt thường kỳ được 20 kỳ, ban hành các nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ, kết thúc buổi sinh hoạt chi bộ tiến hành chấm phiếu điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt hàng tháng theo quy định; tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020, năm 2021 đạt số kỳ sinh hoạt 6 kỳ/1 năm. Bên cạnh kết quả đạt được chi bộ còn có hạn chế đó là: Năm 2021, chi bộ giám sát chuyên đề đảng viên đạt 12% chưa đạt chỉ tiêu so với yêu cầu Nghị quyết số 39-NQ/HU, ngày 07/06/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy (chỉ tiêu Nghị quyết số 39 về kết quả kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với chi bộ đạt 20% đảng viên trong chi bộ).
          Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nghiêm Thị Bạch Tuyết, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ đề nghị Chi bộ phát huy những ưu điểm đã đạt được, nghiêm túc khắc phục khuyết điểm, hạn chế qua giám sát đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
           Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng về thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
          Hai là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ, tổ chức sinh hoạt theo Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.
          Ba là, Chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ theo Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, giám sát hàng năm đã ban hành. Thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm theo đúng các quy trình quy định; đảm bảo chất lượng, số lượng đạt chỉ tiêu so với Nghị quyết số 39-NQ/HU, ngày 07/6/2021 của BTV Huyện uỷ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch số 52-KH/HU, ngày 31/8/2021 của BTV Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giai đoạn 2021 -2025.
 
Văn Hoài Hương - UBKT HUYỆN CAO LỘC 

 

Tin liên quan