Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Quan thông báo kết luận giám sát chuyên đề Đảng ủy xã Yên Phúc

11-10-2022 08:07

     Ngày 19/9/2022, tại Đảng ủy xã Yên Phúc, Đoàn công tác của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Văn Quan do đồng chí Linh Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng Đoàn đã tiến hành thông báo kết luận giám sát chuyên đề đối với tập thể Đảng ủy và 03 cá nhân trong BTV Đảng ủy xã Yên Phúc. Nội dung giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-CT/TU, ngày 25/11/2020 của BTV Tỉnh ủy Lạng Sơn về xây dựng và phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2030.
     Qua giám sát, BTV Huyện ủy Văn Quan đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã Yên Phúc về thực hiện Nghị quyết số 06-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2030. Kết quả thực hiện từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã Yên Phúc đã xây dựng được vùng sản xuất tập trung đối với cây thuốc lá tại 5 thôn với diện tích 55ha; sản xuất lúa Bao Thai với diện tích 205,35 ha, là nguồn cung cấp nguyên liệu cho sản xuất sản phẩm Cao khô Chợ Bãi; trồng và chăm sóc rừng Hồi với diện tích 1.790,6ha. Sản lượng hoa Hồi trên địa bàn xã ngày càng được nâng lên, đạt 1,8 tấn/ha/năm; sản phẩm Cao khô Chợ Bãi được UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 sao năm 2021.
     Bên cạnh kết quả đã đạt được, còn có một số hạn chế: Mô hình phát triển chăn nuôi chủ yếu nhỏ lẻ, một số mô hình trồng cây ăn quả tuy có hiệu quả bước đầu nhưng chủ yếu là tự phát, còn lúng túng trong khâu chăm sóc và nâng cao chất lượng sản phẩm; hoạt động của Hợp tác xã chưa thực sự hiệu quả, chưa có sự liên kết giữa các thành viên hợp tác xã trong việc tiêu thụ sản phẩm.
 
 Đồng chí Linh Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc
 
      Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Linh Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị tập thể Đảng ủy xã Yên Phúc và cá nhân các đồng chí trong BTV Đảng ủy tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, tồn tại; đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
     Một là, Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động số 16-CTr/HU, ngày 19/02/2021 của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25/11/2020 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2030.
     Hai là, Rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu, tập trung định hướng sản xuất theo chương trình đề ra; nghiên cứu để định hướng thêm các mô hình sản xuất phù hợp với từng vùng, bổ sung vào chương trình, kế hoạch thực hiện hằng năm.
     Ba là, Quan tâm vận dụng các cơ chế chính sách hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất, đặc biệt là chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lạng Sơn.
      Bốn là, Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, các sản phẩm chủ lực của địa phương.
Hoàng Thị Anh _ UBKT VĂN QUAN

Tin liên quan