Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Huyện ủy Tràng Định tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

22-02-2023 09:23

Ngày 17/01/2023, Huyện ủy Tràng Định tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì hội nghị đồng chí Hoàng Anh Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nông Đình Công - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. Tham dự hội nghị có 64 đại biểu

         Ngày 17/01/2023, Huyện ủy Tràng Định tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì hội nghị đồng chí Hoàng Anh Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nông Đình Công - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. Tham dự hội nghị có 64 đại biểu gồm: Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đại diện Thường trực các Đảng ủy trực thuộc, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở và đại diện lãnh đạo các đơn vị thực hiện Quy chế phối hợp với UBKT Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

 

Đồng chí Hoàng Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2022, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tích cực, chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cơ quan UBKT Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt đầy đủ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đôn đốc cấp ủy UBKT cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo quy định; chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế và có hiệu quả. Nội dung các cuộc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát có mở rộng hơn các năm trước, đã chú trọng vào một số lĩnh vực công tác phức tạp, nhạy cảm được đông đảo đảng viên, nhân dân quan tâm như: Công tác quản lý đất đai, công tác quản lý và bảo vệ rừng; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư ... đồng thời tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng đảm bảo chất lượng.

 Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị đã có 09 đại biểu tham gia phát biểu tham luận, các ý kiến tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy; công tác giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; công tác phối hợp với UBKT Huyện ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng vv...; Chủ trì hội nghị đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến kiến nghị của đại biểu và có ý kiến chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 (1). Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; (2). Tiếp tục thực hiện Chương trình giám sát của BCH, chương trình kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXI, triển khai thực hiện tốt chương trình giám sát của Ban Chấp hành, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023; (3). Đổi mới nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; (4). Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Huyện ủy thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; (5). Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra các cấp, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra, khen thưởng kịp thời, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, giao ban định kỳ và công tác sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. 

Chu Lệ Hằng – UBKT Huyện ủy Tràng Định

Tin liên quan