Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Huyện ủy Bình Gia tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của BTV Tỉnh ủy Lạng Sơn

31-07-2022 14:40

Chiều ngày 24/6/2022, Huyện ủy Bình Gia tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2017- 2020 và những năm tiếp theo (Chỉ thị 16).

        Chiều ngày 24/6/2022, Huyện ủy Bình Gia tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2017- 2020 và những năm tiếp theo (Chỉ thị 16).

       Dự hội nghị có đồng chí Lương Văn Toán, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Lương Trương Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân huyện; đồng chí Ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phụ trách địa bàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội huyện; Lãnh đạo; Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 16.

 Đồng chí Lương Văn Toán, Phó Chủ nhiệm UBKTTU phát biểu chỉ đạo Hội nghị

       Theo báo cáo trong 5 năm qua, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 16. Công tác kiểm tra, giám sát không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy các cấp luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức, triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo được xem xét và xử lý đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định.

Đồng chí Lương Trương Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị

       Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 16 cho đến nay, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát chuyên đề được 182 tổ chức cơ sở Đảng, 219 đảng viên về việc triển khai thực hiện các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp…; Kiểm tra, giám sát đảng viên về thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, những điều đảng viên không được làm… Ủy ban kiểm tra Huyện ủy giải quyết 11 đơn thư kiến nghị, phản ảnh, tố cáo thuộc thẩm quyền.

        Qua kiểm tra, giám sát và giải quyết tố cáo không có tổ chức cơ sở Đảng nào vi phạm các quy định, Điều lệ Đảng. Đối với đảng viên đã thi hành kỷ luật trên 70 đảng viên vi phạm. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, phân tích đánh giá làm rõ thêm các nguyên nhân khách quan, chủ quan và đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đó là:

        Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 16, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cùng phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện trong công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng.

        Hai là, phát huy hơn nữa vai trò tham mưu của ủy ban kiểm tra các cấp trong kiểm tra, giám sát, nhất là việc tổ chức thực hiện đúng, có chất lượng chương trình đã đề ra. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong trong tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, kiên quyết xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

        Ba là, Chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo về thời gian, nội dung sát với thực tế; tập trung kiểm tra những nơi, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm.

         Bốn là, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đủ về số lượng, từng bước ổn định, nâng cao về chất lượng.

        Năm là, thường xuyên thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ hằng năm cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và chế độ chính sách cho cán bộ kiểm tra.

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Văn Toán, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả về công tác kiểm tra, giám sát mà Huyện ủy Bình Gia đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và công dân; đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát và quan tâm đến công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra để nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong thời gian tiếp theo.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích thực hiện chỉ thị 16

           Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát./. 

 Lưu Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

 

Tin liên quan