Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hữu Lũng giám sát chuyên đề đối với tập thể Đảng uỷ xã Yên Bình và một số cá nhân

02-07-2024 15:46

Thực hiện Chương trình số 07-CTr/UBKTHU, ngày 08/01/2024 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Hữu Lũng về kiểm tra, giám sát năm 2024, ngày 24/6/2024 tại Đảng ủy xã Yên Bình, Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Đình Sơn, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với Đảng uỷ xã Yên Bình và 02 đảng viên (01 Huyện ủy viên, 01 Đảng ủy viên).

 

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hữu Lũng giám sát chuyên đề

đối với tập thể Đảng uỷ xã Yên Bình và một số cá nhân

-----

Thực hiện Chương trình số 07-CTr/UBKTHU, ngày 08/01/2024 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Hữu Lũng về kiểm tra, giám sát năm 2024, ngày 24/6/2024 tại Đảng ủy xã Yên Bình, Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Đình Sơn, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với Đảng uỷ xã Yên Bình và 02 đảng viên (01 Huyện ủy viên, 01 Đảng ủy viên).

Nội dung giám sát: Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giai đoạn 2021 - 2025; Kết luận số 1146-KL/TU, ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 49-KH/HU, ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

    Tham dự Hội nghị, có: Các đồng chí thành viên Đoàn Giám sát; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Bình và Văn phòng Đảng ủy

 

Đồng chí Nguyễn Đình Sơn, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy

 phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, qua nghiên cứu Báo cáo tự giám sát của Đảng ủy và các cá nhân đảng viên được giám sát, cùng với nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu liên quan, đồng chí Trưởng đoàn Giám sát đã sơ bộ đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời, yêu cầu tổ chức đảng và các đảng viên được giám sát cần kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được Đoàn Giám sát chỉ ra.

Thay mặt Đảng ủy xã Yên Bình, đồng chí Lăng Văn Uyển, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát đã chỉ ra và hứa với Đoàn sẽ chỉ đạo Đảng uỷ, các cá nhân có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới theo đúng yêu cầu, bảo đảm thời gian.

Trần Thị Thu - UBKT Huyện ủy Hữu Lũng    

 

Tin liên quan